Nyt fra bestyrelsen, sep. 2015

Nyt fra bestyrelsen – Mærkesager og klubudvikling

En – måske ikke så kort – gennemgang af, hvordan bestyrelsen er konstitueret, hvad vi står for, og hvad vi arbejder hen imod

Resume:

Den følgende skrivelse er temmelig lang, og der kommer derfor et resume her. Så kan man altid scrolle ned til den relevante overskrift i dokumentet, skulle man ønske at få et punkt uddybet.

 

Bestyrelsens konstituering:

Vi er i bestyrelsen meget kede af, at Sofie har valgt at sige farvel og hellige sig andre forpligtelser. Til gengæld har vi for nylig sagt velkommen til Liva. Bestyrelsen består nu af Adam (formand), Signe (økonomiansvarlig) og Liva (frivillighedsansvarlig).

 

Bestyrelsens indsatsområder for 2015:

  1. Kalk i luften: Det har været diskuteret, at få foretaget målinger af kalkniveauet og eventuelt få et nyt ventilationssystem. Dette er dog sat på hold indtil videre grundet den kommende genhusning, men vi arbejder på et initiativ til at begrænse brugen af løs kalk.
  2. Visions-skrivelse: Bestyrelsen arbejder på en vision, der kan ses som en politik for bestyrelsens arbejde. Visionen vil blive offentliggjort inden næste generalforsamling.
  3. Gennemsigtighed: Der stræbes efter at øge gennemsigtigheden af bestyrelsens og udvalgenes arbejde.
  4. Fastholdelse af medlemmer: Der vil blive fremsendt et spørgeskema til medlemmer, der stopper efter næste kontingentbetaling, med henblik på at gøre det mere attraktivt at forblive medlem i fremtiden.
  5. Frivillighedsstrategi: Der arbejdes i samarbejde med IT-udvalget på en frivilligportal på hjemmesiden til at gøre det nemmere at efterspørge- og blive frivillig. Der er desuden fokus på anerkendelse af det frivillige arbejde. 

Farvel til Sofie og velkommen til Liva – bestyrelsens konstituering

Vores frivillighedsansvarlige, Sofie, har desværre valgt at forlade bestyrelsen for at hellige sin tid til andre forpligtelser. Sofie har med sit engagement og organisatoriske evner været et stort aktiv for bestyrelsen, og vi er naturligvis kede af, at hun har valgt at forlade os efter 1,5 år. Dette betyder, at vores nyeste medlem, Liva, fremover vil overtage Sofies pligter som frivillighedsansvarlig. Bestyrelsen er nu konstitueret således, at Adam og Signe, valgt på generalforsamlingen, fortsætter som henholdsvis formand og økonomiansvarlig og Liva som frivillighedsansvarlig.

 

Vores mærkesager og indsatsområder i 2015

Kalk i luften

Klatreklubben er uomstrideligt et meget støvet sted at opholde sig, og de eventuelle komplikationer dette potentielt kan have for vores helbred, er noget der både blev taget op på generalforsamlingen tilbage i februar, og som også er blevet diskuteret siden i bestyrelsen. Undersøgelser foretaget i en række klatrehaller i Tyskland har vist, at de to mest effektive måder at holde støvniveauet nede er ved at have et effektivt ventilationssystem og ved at begrænse brugen af løs kalk. Brug af kalkblokke eller kalkbolde giver beviseligt lige så meget støv i luften, som anvendelse af løst kalk gør, og det vil sige, der reelt er to muligheder for at forbedre indeklimaet – at forbyde eller sætte restriktioner på anvendelsen af ikke-flydende kalk eller anvende ventilation. Da klubben allerede er udstyret med et ventilationsanlæg, og endvidere med al sandsynlighed skal flytte til nye lokaler om 2-3 år, vurderer vi ikke, det er rentabelt at investere i et nyt ventilationsanlæg, før vi flytter og kan få et anlæg, der er skræddersyet til de nye lokaler. Ventilationsdiskussionen er derfor sat til side indtil videre, men vi vil arbejde på nogle initiativer for at holde kalkniveauet nede.

Skulle nogle være interesserede i at læse artiklen, der refereres til vedrørende kalk-niveauet i klatrehaller, findes den online her: http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2012/EM/c2em30289f#!divAbstract

Visions-skrivelse

Noget af det, der har fyldt meget på bestyrelsens dagsorden de sidste par måneder, har været udarbejdelsen af en vision for klubben. En vision er en ganske kort skrivelse, der giver et billede af den ideelle situation for en virksomhed eller organisation. Det kan måske synes overvurderet, at udarbejdelsen af en visionsskrivelse er blandt bestyrelsens mærkesager, men vi mener, det er enormt vigtigt, at vi i bestyrelsen udarbejder en vision for klubben som giver et billede på, hvem vi er, og hvad vi vil med klubben. Visionen skal ses som en rettesnor for os at arbejde og prioritere efter, når vi træffer beslutninger for klubbens fremtid. Den er en politik for bestyrelsen og skal altså ikke ses som noget, vi vil trække ned over hovedet på medlemmerne, men som et statement på, hvad I får med os som bestyrelse. I processen med at udarbejde visionen bliver ledergruppen naturligvis inddraget, ligesom vi altid vil være åbne for kommentarer til arbejdet.

Vi er lige nu 529 medlemmer i ÅK, og der vil derfor altid være medlemmer med modstridende holdninger, men vi i bestyrelsen er medlemmer ligesom alle andre, og vi er frivillige uden nogle skjulte goder eller hemmelige dagsordener. Vi træffer beslutninger på vegne af klubben efter, hvad vi vurderer, er til klubbens fælles bedste, fordi man ikke kan indkalde til generalforsamling, hver gang noget skal vedtages. Det er derfor, vi nu formulerer en vision, og med den skulle det gerne være en lille smule klarere, hvilken dagsorden denne bestyrelse arbejder efter.

 

Gennemsigtighed

I relation til ovenstående ønsker vi i bestyrelsen at øge gennemsigtigheden og styrke den interne kommunikation i klubben. Både i forbindelse med bestyrelsens arbejde, men også i forbindelse med det kæmpe store arbejde vores frivillige udvalg laver. Denne skrivelse er et resultat af vores ønske om gennemsigtighed, ligesom nyhedsbrevene og samtlige artikler på hjemmesiden er det. Det skal her nævnes, at alle er velkomne til at hjælpe med at bidrage med nyhedsartikler, hvis de har noget, det er relevant at dele med resten af klubben. Kommunikationsudvalget er klar til at hjælpe med at revidere og tilgængeliggøre artikler, skulle der være brug for det.

Har du spørgsmål eller ønsker du at blive medlem af kommunikationsudvalget, kan vi kontaktes på kommunikation@aarhusklatreklub.dk

 

Fastholdelse

En af de ting, vi også står for i bestyrelsen, er fastholdelse af medlemmer. Ved overgangen til 2014 var det ca. 1/3 del af klubbens medlemmer, der stoppede (ud af 676 betalende medlemmer ved udgangen af 2013 var der 429, der betalte et nyt medlemskab i marts 2014), mens det ved overgangen til 2015 var næsten halvdelen (fra 666 medlemmer i 2014 til 381 medlemmer i marts 2015). Dette betyder naturligvis, at der er plads til rigtigt mange nye medlemmer i klubben, men det betyder også, at vi som klub bruger en masse ressourcer (økonomisk og frivillig arbejdskraft) på at imødekomme de mange nye medlemmer. Fastholdelse er af lignende grunde også en del af DklaF’s nationale udviklingsprojekt, der går ud på at styrke klatresporten i Danmark (læs mere om projektet her). DklaF er i den forbindelse i gang med at udarbejde et spørgeskema. Som første led i at udarbejde en bedre fastholdelsesstrategi vil dette spørgeskema blive sendt ud til medlemmer, der vælger at forlade ÅK ved næste kontingentbetaling.

 

Frivillighedsstrategi

Klubben er, som I alle ved, drevet af frivilligarbejdskraft. Dette gælder for udvalgene, formændene og bestyrelsen. Vi har derfor udarbejdet en frivillighedsstrategi, der kan læses her. Som følge af denne strategi arbejder vi i samarbejde med IT-udvalget på at få oprettet en frivilligportal på hjemmesiden. På denne side vil vi blandt andet gøre det nemmere for udvalg at efterlyse nye frivillige og samtidig gøre det nemmere for folk, der tænker på at blive frivillige, at orientere sig i klubbens struktur og få overblik over, hvad de forskellige opgaver kræver af tid og kompetencer. Vi ønsker også at indføre en ressourcebank, hvor man kan blive skrevet op som ad-hoc frivillig. Dvs. man kan sige ja til at blive kontaktet ved mangel på frivillige eller ved større arrangementer, men man forpligter sig ikke på noget.

I strategien indgår naturligvis også anerkendelse af de frivillige. Og der skal i den forbindelse lyde en opfordring til at huske at rose hinanden og sætte pris på det fantastiske arbejde, der bliver lavet i klubben.

 

På vegne af bestyrelsen og med håbet om at danne fælles front i fremtiden, hvad end den byder /Signe

 

P.S. Skulle der være nogen, der efter at have læst denne beretning, havde lyst til selv at blive engageret i bestyrelsen, har vi stadigvæk to ledige pladser. Da bestyrelsen er selvsupplerende mellem generalforsamlingerne, kan man blive optaget indtil marts ved et internt valg i bestyrelsen. Hvis det er noget, der har vagt din interesse, kan vi kontaktes på bestyrelse@aarhusklatreklub.dk